مشاوره تلفنی بیمه

چرا لازم است که بیمه شویم؟تا سخن بیمه به میان آمد، بر آشفته شد و گفت: "ای بابا! من ترجیح می دهم خودم پولم را…